תקנון קול קורא

פיתוח תוכן כבסיס להפקות סדרות ו/או סרטים בעלי אימפקט חברתי ופוליטי 2023

מטרות וערכים

 1. במסגרת קריאה זו, Ystudios מזמין יוצרים ויוצרות להגיש הצעות לסדרות טלוויזיה, אשר מיועדות, בעיקר אך לא רק, לקהל בינלאומי בחו”ל, בנושא – אומץ, קריאה לפעולה ואחריות.

רשאים להגיש הצעות – תנאי סף (מצטברים):

 1. יוצר יחיד. מובהר כי כל יוצר יחיד יהיה רשאי להגיש עד שתי (2) הצעות במסגרת הקריאה נשוא מסמך זה, אולם אין זה פוסל אותו מלהגיש הצעות נוספות בקשר לפרוייקטים אחרים ככל שתבצע Ystudios;
 2. אשר יצר לפחות יצירה טלוויזיונית או ספרותית אחת שזכתה לפרסום והפצה מסחרית בישראל;
 3. ההצעה המוגשת כאן, אינה נמצאת בתהליך פעיל של הגשה אחרת (לרבות לכל קרן ו/או גוף שידור ו/או גורם מממן ו/או גורם מפיק) ואין כל צד שלישי שיש לו כל זכות בקשר אליה;

מועדי הגשה, נהלי הגשה ומסמכים שיש לצרף להגשה

 1. את ההצעה יש להגיש עד 15/03/2023 (להלן: “מועד ההגשה“).
 2. הצעות יוגשו בעברית או באנגלית ולא יעלו על מעל ל-2,000 מילים. את ההצעה יש לצרף בקובץ PDF אחד, הכולל את כל המידע הבא (אין לצרף מספר קבצים):
 • הצהרת כוונות מתומצתת בה יובהר מדוע הסדרה מותאמת לערכי הסטודיו.
 • סינופסיס עונתי קצר עד 1,000 מילה.
 • פירוט של 500 מילים על הדמויות המרכזיות.
 • סוגה, מספר פרקים ואורכם.
 • עמוד קו״ח בנפרד.
 • על ההצעות להכיל חומר מקורי, שכל הזכויות בכל הקשור אליו מצוי בידי המגיש, באופן בלעדי, ואינן מצויות בידי כל צד ג’ אחר.

בחירת ההצעות הזוכות, שלב המשא ומתן והמשך ההליך

 1. לאחר תום מועד ההגשה, ההצעות יעברו לבחינה של צוות מקצועי מטעם Ystudios אשר ייבחר את הפרויקט/ים הנבחרים (להלן: “הפרוייקטים הנבחרים”). Ystudios תנהל משא ומתן עם יוצרי הפרוייקטים הנבחרים, להתקשרות בהסכם פרטני ליצירת ופיתוח תוכן, בהתאם לתנאים אשר יסוכמו, ככל שיוסכמו בין Ystudios ליוצר בנפרד.
 2. מובהר כי אין בבחירת הצעה כפרוייקט נבחר משום כל מצג ו/או התחייבות של Ystudios בקשר לקבלת ההצעה ו/או ביצוע כל פעולה בקשר לאליה, לרבות הענקת כל מימון בקשר אליה.
 3. בתום תהליך המשא ומתן והפיתוח, שצפוי להימשך כמספר חודשים, Ystudios יבקש לקדם את הפרויקטים הנבחרים למכירה, בעיקר, בשוק הבינלאומי.
 4. Ystudios תבחר את הפרוייקטים הנבחרים, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לאמות מידה, קריטריונים ומשקולות, אשר יקבעו על ידי Ystudios, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מובהר כי Ystudios תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל, בכל עת, את תנאי מסמך זה ללא כל פיצוי ליוצר והיוצר מוותר בזאת על כל טענה, ככל שתהיה לו, בקשר לכך.
 6. לשאלות והבהרות, ניתן לפנות למייל: itay@ystudios.co